Hoge retour vergoedingen

Verzendkosten voor ons rekening

Gratis afhaling door NL en BE (v/a € 500,00)

Contante betaling bij afhalen mogelijk

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nica ctc b.v. / Mister Cartridge

Deze Algemene Voorwaarden zijn bij aankoop van printer supplies door Nica ctc b.v. met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 • ARTIKEL 1 – Definities
 • ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
 • ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
 • ARTIKEL 4 – Het aanbod
 • ARTIKEL 5 – De overeenkomst
 • ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
 • ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
 • ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • ARTIKEL 9 – De prijs
 • ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
 • ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
 • ARTIKEL 12 – Betaling
 • ARTIKEL 13 – Klachtenregeling
 • ARTIKEL 14 – Geschillen
 • ARTIKEL 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • ARTIKEL 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Web shop Keurmerk

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de verkopende c.q. aanbiedende partij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

verkoper: de natuurlijke o f rechts persoon die privé handelt en/of de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer/koper;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de verkoper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de verkoper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer dan wel koper: de natuurlijke of rechtspersoon die deze voorwaarde zal naleven en producten en/of diensten op afstand aan verkoper en / bedrijven aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat verkoper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer/ koper: Nica ctc b.v. / Mister Cartridge h.o. Toneraankoop.nl

Kapelhoek 6

3833 BW Leusden

Kamer van Koophandel: 17172835

BTW nummer: NL814098393B01

Telefoon: 033-2852064 of 06-49056380

Mail: info@toneraankoop.nl

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en verkoper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de verkoper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de verkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de verkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de verkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de verkoper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de verkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de verkoper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de verkopende partij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs met vermelding van de belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering dan wel verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  • daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, verzending, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de verkoper te raadplegen is;
  • de manier waarop de verkoper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de verkoper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de verkopende partij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de verkopende partij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de verkopende partij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de verkoper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de verkopende partij gerechtigde is de artikelen aan te bieden dan wel of van de verkopende partij verwacht kan worden dat deze de goederen rechtmatig onder zich heeft alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd zonder motivatie een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij aan verkopende partij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door verkopende partij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken via de website;
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de verkoper met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verkoper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na verkoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de verkoper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij verkoop van producten:

 1. Bij de verkoop van producten heeft de verkopende partij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na akkoord van het door de koper gegeven aanbod en geldt tot 24 uur na ontvangst van de goederen door koper.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de omschrijving. Indien verkopende partij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal koper het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de koper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de verkoper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De koper kan het herroepingsrecht van de verkoper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de koper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de verkoper;b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;d. die snel kunnen bederven of verouderen;e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;f. voor losse kranten en tijdschriften;g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verkoper de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de verkoper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsveranderingen zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn voor zover van toepassing met vermelding van btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van producten en bij de beoordeling van de prijsstelling.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de verkoper aan de koper kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de verkoper bij ontbinding geen recht kunnen doen gelden op eventuele schade vergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een verkocht product onmogelijk blijkt te zijn, zal de overeenkomst worden ontbonden. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de verkoper.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de ontvangst van de goederen als bedoeld in artikel 6 lid 1. 
 2. Bij de koop van producten van verkoper mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling worden bedongen. Het staat koper vrij van voorstaande af te wijken.
 3. De verkoper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de koper / ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling door de koper heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

 1. De koper/ ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de verkoper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de koper/ ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de verkoper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een juridische oplossing op basis van Nederlands Recht.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de verkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor geschillen mag de verkopende partij voor eigen rekening een beroep doen op een SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de verkoper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de verkoper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 16 – BIJZONDERE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De op de website gepubliceerde prijzen en de voor de verkoper gemaakte aanbiedingen zijn met grote zorgvuldigheid ingegeven. Het is de ondernemer / koper uitdrukkelijk toegestaan de transactie te herroepen indien door ondernemer koper bij het ingeven van prijs en/of hoeveelheid een fout is gemaakt. Het voorstaande is enkel en alleen ter beoordeling van de ondernemer/ koper. 

Laatste aanpassing 16 november 2014